Asfalt benutting loont. *

In 2000 schreef Pro Auto (www.pro-auto.nl) het Deltaplan Snelwegen om met een betere benutting van het asfalt files op te lossen. Dat leidde tot Spoedwetten Wegverbreding en daadwerkelijk tot file oplossingen via spitsstroken en verbetering van het milieu. In 2000 constateerden we als Pro Auto dat de overheid onvoldoende aandacht had voor het openbare personenvervoer. Dat jaagde meer mensen de auto in. En legde extra druk op het private personenvervoer met de auto.

De geschiedenis herhaalt zich. Weer geven duurbetaalde links georiënteerde publieke organisaties als het CPB (Centraal Plan Bureau) en het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) een certificaat van onvermogen af door aan te dringen op beprijzing van de automobilist zonder benul van capaciteit planning.

De burger heeft de overheid de zorgplicht voor voldoende infrastructuur gegeven. Dat is 15 jaar lang goed opgepakt, maar dreigt nu te verzanden. Hulde aan minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus voor de pragmatische aanpak. Proauto.nl wil een eenvoudige capaciteitsplanning voor de infrastructuur waardoor de hardwerkende mens filevrij kan rijden en enige privé tijd overhoudt. Daarnaast wil Proauto.nl dat het Openbaar Vervoer weer een publieke functie krijgt.

Filezwaarte neemt toe.

De filezwaarte neemt zeer sterk toe. De filezwaarte is het aantal minuten maal het aantal kilometers file. Sinds 2010 zien we een grote afname van de filezwaarte. Met de toegenomen economische activiteit in 2015 en 1 miljoen auto’s meer, nemen de files toe. Weg werkzaamheden geven gemiddeld 4-6% file. Rijkswaterstaat houdt op meer dan 3.000 punten op de wegen intensiteit tellingen en legt ze vast in de Inweva database. De Inweva statistiek is de bron voor inzicht in de files.

Filezwaarte ontwikkeling201520142013

2012

Filezwaarte

10.233.079

8.056.695

8.116.066

8.116.066

Toename %

+27%

-1%

0%

-23%

 

2011

2010

2005

2000

Filezwaarte

10.501.882

13.830.788

13.480.024

10.060.438

Toename %

-24%

+3%

+34%

 

Capaciteit goed planning.

De vraag om personenvervoer is recht evenredig met het aantal inwoners. Sinds 2000 zijn er 1 miljoen inwoners meer (15,8- 16,8). Er is een toenemende trend naar eenpersoons huishoudens. Daardoor is ook het aantal auto’s met 1 miljoen gestegen (van 7 naar 8 miljoen). Files veroorzaken congestie. In een hogere congestie ontstaan meer aanrijdingen.

Hoe werkt de capaciteitsplanning voor de weg? De Inweva statistieken zeggen bijvoorbeeld dat op de Brienenoord brug bij Rotterdam er op een werkdag een intensiteit is van 150.000 voertuigen, waarvan 16% vrachtverkeer. Bij een snelheid van 100 km per uur kan 1 strook 25.000 auto’s verwerken. Dus heeft deze verbinding 6 stroken asfalt nodig. Als 16% van de intensiteit vrachtverkeer is, rechtvaardigt de gescheiden rijbaan voor vrachtverkeer. Ongetwijfeld zal de opening van de nieuwe A4 tussen Den Haag en Rotterdam een verschuiving geven van intensiteit. Dat zal met de statistiek van december 2016 blijken.

Strengere aanpak.

De laatste 5 jaar heeft een betere asfalt benutting vele files opgelost. Maar met de toenemende files is een strenge pragmatische aanpak nodig. De spitsstrook sluiten als de bewaking uitvalt is een suboptimalisatie. Proauto.nl vindt dat de spitsstroken altijd open moeten zijn. Vanuit een natuurkunde wet neemt de capaciteit van de wegen bij hogere snelheid toe. Handhaaf de snelheid op 130 km voor snelwegen en 100 km voor wegen rond steden. Technische problemen bij vrachtwagens zijn een van de hoofdoorzaken van files. Regel een jaarlijkse keuring voor vrachtwagens en treed strenger op bij overbelading. Handhaaf strenger op het inhaalverbod voor vrachtwagens op vierbaans snelwegen op op het inhaalverbod op tweebaans wegen.

Milieuzones afschaffen.

In 15 jaar is de uitstoot van de auto enorm verminderd. Elke mens heeft zuurstof nodig en ademt CO2 uit. Alleen al het ademen van de mens is voor 10% verantwoordelijk voor de CO2 uitstoot. De totale uitstoot aan CO2 van Nederland steeg (+1,7%) van 2000 naar 2013 van 181,9 naar 183,6 miljoen ton (Bron: CBS Feitelijke emissies). Zet de 1,7% CO2 emissie stijging af tegen de 6,3% toename van de bevolking en zie een forse daling van de CO2 emissie.

Het aandeel (22%) van mobiele bronnen als de auto voor de CO2 emissie bleef vrijwel gelijk van 39,6 naar 40,4 miljoen ton, terwijl er 1 miljoen auto’s meer zijn. De CO emissie van mobiele bronnen daalde (-10,4%) van 509 naar 456 miljoen kg en de stikstof emissie NOx daalde sterk (-32%) van 354 naar 242 miljoen kg.

Verschillende grote steden hebben milieu zones ingesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren. Ze merken op dat er inderdaad luchtkwaliteit verbetering gemeten wordt. Deze gemeentes gaan voorbij aan de algemene verbetering van de uitstoot van auto’s. Ook in Duitsland blijkt dat er geen verschil is in de verbetering van de luchtkwaliteit tussen steden met en zonder milieu zones. Met lucht kwaliteit is het zo, dat mechanismen als diffusie verbetering in het algemeen geven. Overigens vindt Pro-auto dat bij grote steden zoveel mogelijk doorgaand verkeer in geboorde tunnels zou kunnen rijden.

Reorganiseer OV.

De verwaarlozing en de bestuurlijke wan vertoning van het treinvervoer moet stoppen. De HSL ligt er. Een voldongen feit. Mijn persoonlijke ervaringen met de Fyra waren uitstekend. Jammer dat de Fyra van onvoldoende technisch niveau was. Alleen de Thalys rijdt nu over de HSL. Gewone treinen kunnen niet over de HSL. Die rijden op 1200 Volt gelijkstroom en de snelle treinen op 25.000 Volt wisselstroom. De oplossing is eenvoudig. Koop als Nederland Thalyssen. Sluit het HSL hoofdstuk.

Schakel de hoogste prioriteit in voor investeringen in het gewone personen treinvervoer. Maak het reizen met de trein veilig. Koop onmiddellijk beproefde treinstellen MET toilet! Zorg dat meer mensen met de trein reizen. Organiseer dat treinen altijd kunnen rijden, ook als er wat blaadjes vallen of als het vriest. Timmer aan de weg op het spoor!

Vooruitgaan of Stilstaan.

Proauto.nl vindt dat verwarring in de zorgplicht van de overheid voor de infrastructuur door beprijzing zal leiden tot een toename van de files en verkeersinfarcten. Het is bewezen dat  asfalt benutting loont, zet deze strategie door.