Stop de stikstof lockdown

Nederland zucht onder de stikstof lockdown. Huizen bouwen kan niet, wegen aanleggen kan niet en boeren moeten weg. Niets kan. De stikstof regels zijn opgesteld door de overheid en zijn volgens de deskundigen nodig om de nature 2000 gebieden lucht te geven. Maar het kabinet mag een stikstof maatregel volgens het Europese Hof pas uitvoeren als vooraf bewezen is dat er een positieve invloed van uitgaat. Dat is onder andere met de maximum snelheid op 100 km niet het geval.

Een voorbeeld is de auto uitstoot. In 2020 moest de automobilist maximaal 100 km per uur rijden om de stikstof uitstoot te beperken. Het was een drogreden. De TU Delft meldde recent dat dit slechts tienden van procenten opleverde. In ruim 20 jaar is de uitstoot van de auto technisch enorm verbeterd. De totale CO2 uitstoot van Nederland daalde (-13,5%) van 2000 naar 2020 van 199 naar 172 miljoen ton (Bron: CBS, Emissies naar lucht). De Stikstof uitstoot daalde met 69%, die van fijnstof met 71%. Dat ondanks dat we met bijna 2 miljoen mensen meer in Nederland wonen (2000:15,8 2022:17,7 miljoen). En dat er 1,3 miljoen meer auto’s rijden.

Werkelijke metingen geven een halvering aan in 30 jaar. De totale belasting van het oppervlaktewater alleen met stikstofverbindingen is in de periode 1990-2020 bijna gehalveerd, van 154 miljoen kilogram stikstof (N) tot 81 miljoen kilogram. De NO2-concentraties op regionale achtergrondstations daalden in de periode 1993-2019 van gemiddeld 25 naar 14 µg/m³, met in 2020 een nog lagere waarde van 12 µg/m³. Andere EU landen doen niets met stikstof. Waarom Nederland dan wel? Het is niet nodig.

Het Europese Hof bepaalde in 2019 dat de positieve gevolgen van de maatregelen ter behoud van natura 2000 vooraf vast moeten staan. Dat is met de maximum 100 km maatregel niet het geval. Dat was niet in 2020 en nu ook niet. De noodzaak om de snelheid te verlagen vanwege de stikstof problematiek is niet vooraf vastgesteld. Het blijkt dat het vrijwel geen voordeel biedt. De maximum 100 km maatregel mag niet worden uitgevoerd onder het mom van voordeel voor de stikstof neerslag.

In beschermde natuurgebieden moet de uitstoot met minstens 95 procent omlaag en in de ring rondom deze Natura 2000 gebieden met 70 procent volgens de pseudo wetenschappers van het natuur beleid. Brabant en Limburg kennen zeer weinig Natura 2000 gebieden. Het is nog maar de vraag of stikstof reductie daadwerkelijk kan en bijdraagt aan de instandhouding van beschermde vogels of andere dieren. Zeeland zou 19% stikstof moeten reduceren. Maar het Natura 2000 gebied in Zeeland beslaat alleen het omliggende water plus de duinen op Schouwen-Duiveland. De afstemming klopt niet. Uit die analyse van het ministerie van Landbouw blijkt dat in Limburg de stikstofuitstoot meer dan gehalveerd moet worden. Inmiddels meldt het Ministerie van Financiën dat het minder kan.

Wie in de ons omringende landen op vakantie gaat ziet de werkelijke natuur die beschermd en beheerd wordt. Oeroude bossen, landschappen, flora en fauna. Dat is niet zo in Nederland. Vaak is de “natuur” een recent door rijke individuen of organisaties aangelegd park van bossen en struiken. Nederland kent 162 Natura 2000-gebieden. Dit Natura 2000-netwerk bestaat uit gebieden die zijn aangewezen onder de Vogelrichtlijn en onder de Habitatrichtlijn. Beide Europese richtlijnen zijn belangrijke instrumenten om de Europese biodiversiteit te waarborgen.

Zijn de Nederlandse “natuur” gebieden wel Natura 2000 gebieden naar EU maatstaven? Herijk alle Natura 2000 gebieden door onafhankelijke deskundigen. Stel vast of er beschermde soorten historisch voorkomen van de EU Red List. Stel vast of voldaan is aan de voorwaarden om als Natura 2000 gebied benoemd te worden. Wordt de “natuur” wel behoorlijk beheerd? Akkers, weiden, dijken, bermen en natuur gebieden zijn vergeven van het Jakobskruiskruid. Jakobskruiskruid is giftig voor zoogdieren en mensen en het is een feit dat het Jakobskruiskruid in de afgelopen 30 jaar algemener naar voor komt. Het komt met name voor in gebieden die teruggegeven zijn aan de natuur en die verschralen. Daaruit blijkt dat er in Nederland een strategie is om de “natuur” terug te geven aan de natuur waarbij stikstof vermindering optreedt. Verdere verschraling zal meer invasieve planten soorten doen ontstaan.

Als je zelf de CBS cijfers naziet, dan zie je grote stikstof verbeteringen. Stikstof naar water komt voor 71% uit het buitenland en 39% uit Nederland. In 2000 was de emissie van de Nederlandse economie
215 miljoen ton stikstof. Van buitenlandse herkomst kwam 340 miljoen ton. In 2008 was dat gedaald naar 261 miljoen ton (60%) uit het buitenland en 176 (40%) uit Nederland. Een daling van 21% en een vrijwel gelijke verdeling. De stikstof verliezen naar lucht waren in 2000 73 miljoen ton, en in 2020 66 miljoen ton, een verbetering van 10%. De ammoniak emissie verbeterde van 63 miljoen ton in 2000 naar 48 miljoen ton in 2020, een verbetering van 24%.

Er zijn al veel technische verbeteringen toegepast om onder ander de stikstof uitstoot te verminderen. Er zijn geen inkrimpingen nodig. In Nederland gold tot 2019 een grenswaarde van 1 mol stikstof (14 gram) per hectare per jaar voor een activiteit in de nabijheid van een Natura 2000-gebied. In Duitsland is de norm meer dan 7 mol stikstof (100 gram) per hectare per jaar. De stikstof norm is in Nederland vrijwel op nul gesteld en nu 140 keer lager dan in Duitsland. Dat is onwerkbaar en dient vanwege concurrentie beding op de stikstof norm van Duitsland ingesteld te zijn.

Hoe komt het dat de natuur organisaties, anders dan in andere landen, een strategie van stikstof verschraling uitvoeren? Dat komt omdat de natuur bewegingen zich baseren op de natuurwaarde theorie. De natuurwaarde van een gebied is de waarde die aan een bepaald gebied wordt toegekend, gezien vanuit het perspectief van natuurbescherming. Ook gebruikt men wel de term natuurkwaliteit. Voor het bepalen van de natuurwaarde of natuurkwaliteit van een gebied kan van verschillende criteria gebruik worden gemaakt, zoals criteria die betrekking hebben op de kwaliteit van de flora, de vegetatie, de fauna, het landschap en het ecosysteem, de geologische gesteldheid, onderzoek, cultuurhistorie en esthetiek, en daarbij de geografie, de omvang en de mate van verbinding of juist isolatie van het betreffende gebied. Dat wijkt af van de Europese definitie van de de Natura 2000 gebieden en is een reden temeer om de Natura 2000 gebieden te herijken.

Anders dan in andere landen baseert de Nederlandse natuur beweging zich op de natuurwaarde theorie. Dat is een extreem linkse marxistische waarde theorie. Die theorie is eenvoudig. Alleen land wat eigendom is van de beweging heeft waarde. Je reinste landje pik dus.

Stop de Stikstof lock-down. Eerstens moeten we de stikstof maatregelen stoppen. Tweedes herijking van de natuurgebieden of ze natura2000 gebieden zijn. Daarna dient de rapportage na te gaan wat het aandeel uit het buitenland is van de stikstof neerslag in water en uit de lucht. En dan dient het kabinet een motivatie gegeven waarom er een strategie van verschraling nodig is. De verschraling was er niet in Nederland en hoeft er ook niet te zijn. Tenslotte wil Beschaafd Nederland geen maximum 100 km op snelwegen vanwege de stikstof uitstoot.

De politiek hangt teveel naar de extreem linkse Nederlandse natuur bewegingen van stikstof verschraling. En ziet onvoldoende de werkelijkheid voor de burger onder ogen. De burger wil wonen, werken, rijden en boeren.

Pro Auto is al meer dan 20 jaar de belangen behartiger voor de automobilist in Nederland en België. Pro Auto richt zich op de afstemming van de capaciteit van de wegen met de auto intensiteit. Pro Auto gaat uit van het gelijke recht op autorijden en het weggebruik. Pro Auto geeft de politiek praktische oplossingen om filevrij te blijven rijden.